Opakování: Word kromě hromadné korespondence

Zdrojový dokument naleznete v souboru ainulind.doc. Upravte jej podle následujících pokynů:

 1. Při převodu textu z formátu PDF došlo k chybě čtení. Všechny výskyty textu Ilu´ vatar nahraďte správným tvarem Ilúvatar.
 2. Vytvořte styly Ainur, IlúvatarMusic. Všechny výskyty uvedených slov označte vždy odpovídajícím stylem. Budou to styly znaků, nebo odstavců? Rozmyslete a použijte správný typ stylu.
 3. Pokuste se odstranit nadbytečné znaky konce odstavce. Odstavec končí tam, kde jsou dva znaky odstavce za sebou. Ale uznávám, že to není úplně jednoduché. Takže pokud dlouho nevíte, raději tento úkol odložte a pokračujte v dalších, jsou lehčí.
 4. Přidejte úvodní stranu podle obrázku uvodni.png. Text dopište ručně, obrázky jsou v souborech horni.pngdolni.png.
  Pochopitelně chceme, aby byly obrázky vycentrované na řádku a aby byl text na stránce umístěn uprostřed.
 5. Na druhé straně bude následující text:
      HarperCollinsPublishers
      77 – 85 Fulham Palace Road,
      Hammersmith, London w6 8jb
      www.tolkien.co.uk
  
      This paperback edition 1999
      5 7 9 8 6
  
      First published in Great Britain by
      George Allen & Unwin 1977
      First paperback edition 1979
  
      Copyright © The J.R.R. Tolkien Copyright Trust
      and C.R. Tolkien 1977
  
      ® and ‘Tolkien’® are registered trademarks of
      The J.R.R. Tolkien Estate Limited
  
      ISBN 0 261 10273 7
  
      Set in Plantin Light by
      Rowland Phototypesetting Ltd,
      Bury St Edmunds, Suffolk
  
      Printed and bound in Great Britain by
      Omnia Books Limited, Glasgow
  
      All rights reserved. No part of this publication may be
      reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,
      in any form or by any means, electronic, mechanical,
      photocopying, recording or otherwise, without the prior
      permission of the publishers.
  
      This book is sold subject to the condition that it shall not,
      by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or
      otherwise circulated without the publisher’s prior consent
      in any form of binding or cover other than that in which it
      is published and without a similar condition including this
      condition being imposed on the subsequent purchaser.
  Text na stránce vycentrujte horizontálně i vertikálně.
 6. Očíslujte stránky. Úvodní stránka číslo mít nebude, druhá stránka (vložená) bude mít římskou číslici I, text knihy bude mít čísla stránek klasická arabská, budou umístěna u vnějšího okraje.
 7. V záhlaví lichých stránek bude napsáno „Ainulindalë“, v záhlaví sudých „The Silmarillion“. Úvodní stránka, vložená stránka s tiráží ani první stránka kapitoly nebudou mít záhlaví.
 8. Odstraňte ruční formátování z textu knihy. Nadpisům kapitol (začínají xxxx ) nastavte styl Nadpis 1, textu knihy styl Odstavec (vytvořte).
 9. Na pátou stranu textu vložte tabulku:
  DescriptionDuration
  Before the Ainur were made.Meaningless.
  Before Eä (the universe) was made.Meaningless.
  Before Arda (the world) was made.Meaningless.
  The earliest age of Arda, when the Valar shaped the world.Valian Years 1–~5,000 (five Ages).
  The Years of the Lamps.V.Y. ~100–~10,000 (five Ages).
  The Years of the Trees.V.Y. ~10,000–~30,000 (twenty Ages).
  • The first Era of the Two Trees, and the beginning of the count of Time. Duration V.Y. ~10,000–20,000 (ten Ages).
  • The second Era of the Two Trees, and the coming of the Elves. Duration V.Y. ~20,000–~30,000 (ten Ages).
   • The Age of the Stars, when the Elves awoke, and the first age of the captivity of Melkor.
   • The second age of the captivity of Melkor.
   • The third age of the captivity of Melkor.
   • The age in which Melkor lived in Valinor.
  The Years of the Sun. 
  • The First Age. Duration: 450 Years of the Trees + 583 Years of the Sun.
  • The Second Age. Duration: 3441 Years of the Sun.
  • The Third Age. Duration: 3021 Years of the Sun.
  • The Fourth Age. Duration: Not specified.
  Tabulka bude na stránce sama (i pokud přidáme nebo ubereme text z předchozích kapitol, měla by zůstat na samostatné stránce), bude umístěna uprostřed stránky. Tato stránka bude očíslována stejně jako ostatní stránky.
 10. Vytvořte styl tabulky, který nastaví jiné obarvení lichých řádků, jiné u sudých řádků a jiné pro hlavičku tabulky. Použijte styl na tabulku v dokumentu.