Zadání: demografická skladba obyvatelstva ČR

  1. Najděte na stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ) údaje o demografické skladbě obyvatel České republiky od poloviny 19. století.

  2. Přidejte kontrolu, zda dávají údaje dohromady 100% při každém sčítání lidu.
  3. Zařiďte, aby se v kontrolní součty vybarvily červeně, pokud kontrolní součet není 100%.
  4. Vypočtěte průměrné, maximální a minimální hodnoty v rámci jednotlivých věkových kategorií (tedy průměr, max. a min. v kaľdém sloupci).

  5. Najděte na stránkách ČSÚ, kolik obyvatel bylo v České republice celkem.
  6. Vypočtěte absolutní počty obyvatel podle jednotlivých věkových kategorií.

  7. Vykreslete graf, zachycující vývoj demografické struktury obyvatelstva v čase.

  8. Zařiďte, aby se v tabulce údajů v procentech automaticky obarvily extrémní hodnoty (nejvy‘‘í a nejniž‘í) pro každé sčítání obyvatel.
  9. Zařiďte, aby se automaticky obarvily jinou barvou hodnoty, které se li‘í nejvý‘e o 10% od extrémních (nejvy‘‘ích a nejniž‘ích).